KWO na wykonanie okablowania strukturalnego i dedykowanej sieci zasilajacej dla pracowni RTG
 Konkurencyjny Wybór Ofert na „Wykonanie okablowania strukturalnego
i dedykowanej sieci zasilającej dla Pracowni RTG i Endoskopowej w budynku
Polikliniki SP ZOZ MSW w Kielcach”  przy ul. Wojska Polskiego 51
CPV:51610000-1 Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 €

Termin składania ofert: 11-02-2013 do godz. 9:00

30-01-2013
Dotyczy : KWO/1/2013
PYTANIA
1.
Szanowni Państwo chciałem wycenić prace do przetargu, ale załączony przedmiar robót jest niekompletny brakuje w nim.
- zestawień materiałów z numerami katalogowymi
- zestawień robocizny
Jeśli narzucony jest osprzęt firmy krone oraz legranda to proszę o podanie konkretnych nr katalogowych.
 
Odnośnie punktu 3 Instalacja zasilania komputerów.
Jak i gdzie ma być podłączona tablica TKomp. Czy jest zarezerwowane miejsce w Rozdzielni Głównej,
Czy ma być zasilona np. z isniejącego UPSa?
W rozdzielnicy przewidziano 3 fazowe różnicówki P312 30mA char. A  a czy przypadkiem nie powinno być 1 fazowe P312 30mA klasa A. char. C 16A. Przy 11sztukach to spora różnica w cenie. Chyba, że cała instalacja ma być 3 fazowa.
Czy do tego przedmiaru robót jest zrobiony projekt? Powinien być udostępniony do wyceny razem z kosztorysem. Czy zamawiający przewiduje wizję lokalną w obiekcie i kiedy może się odbyć?


ODPOWIEDŹ
Załączony do zaproszenia do składania ofert przedmiar robót sporządzony jest w formie szczegółowego kosztorysu zerowego. Posiada on w poszczególnych pozycjach kosztorysowych zestawienie robocizny i materiałów. Podany w przedmiarze osprzęt należy traktować jako przykładowe rozwiązanie. Można oferować równoważne systemy posiadające nie gorsze parametry niż proponowany, ogólnie dostępne na rynku materiały certyfikowane np. PN-EN 50173 co należy udowodnić na etapie oferowania oraz musi być zintegrowany
z istniejącym systemem.
Wykazanie i udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy i musi być jednoznaczne i nie budzące wątpliwości. Przedmiar robót został opracowany w oparciu o wizję lokalną i dodatkowymi uzgodnieniami 
z użytkownikiem. Zamawiający  nie przewiduje zebrania z Wykonawcami przed złożeniem oferty. Wykonawca poprzez dokonanie wizji lokalnej może zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia, którą wcześniej należy uzgodnić z Zamawiającym ( osoby wskazane w materiałach przetargowych). Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie dokumentacji po wykonawczej na zrealizowany zakres robót.
Nie przewiduje się zasilania TKomp. z UPS. Odnośnie 3 fazowych różnicówek tak jak w kosztorysie.

 
Tel. Kontaktowe:
Andrzej Bartosz – 602 789 907
Marcin Wiatkowski – 602 612 557

KWO
Przedmiar robót
OGŁOSZENIE WYNIKUwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia