Przetarg na zakup i dostawę gazów medycznych ...

Przetarg na zakup i dostawę gazów medycznych wraz z dierżawą butli tlenowych dla
Szpitala ZOZ MSWiA w Kielcach na okres 24 miesięcy. CPV: 24111500-0 BZP Nr 105706-2010

Termin składania ofert: 28-04-2010 do godz. 900
Termin otwarcia ofert: 28-04-2010 godz. 915


 Kielce, 29.04.2010

 Dotyczy: PN 6/2010

Ogłoszenie wyniku

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach informuje ,

wyniku przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 125 000 euro na  zakup
i dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla   Szpitala ZOZ MSWiA w Kielcach na okres 24 miesięcy wygrała następująca firma:

                          Linde Gaz Polska Sp. z o.o
Al. Jana Pawła II 41a
31-864 Kraków
Cena oferty brutto-337431,52 zł.

Ilość punktów-100
Do przetargu złożono dwie oferty.

Dyrekcja ZOZ MSWiA w Kielcach zaprasza do podpisania umowy

w siedzibie ZOZ-u  dnia 7.05.2010 r. o godz.10.00


Dotyczy : Przetargu  nieograniczonego  na dostawę gazów medycznych

                    wraz z transportem i dzierżawą butli – znak 6/2010


Zapytujemy czy :

I.             
W Ogłoszeniu o przetargu oraz  SWIZ  pkt 2 – Opis przedmiotu zamówienia 
znalazło się stwierdzenie  - Dostawa  zamawianych gazów powinna następować do 
 48 godzin od złożenia zamówienia .

proponujemy zastąpienie zapisem :

Dostawa specjalistycznym transportem i staraniem Wykonawcy zgodnie z Formularzem cenowym – Zał.nr 5 w czasie  do 48 godzin roboczych od złożenia

zamówienia , telefonicznie – nr .tel …….. , faksem – nr. fax ………lub pisemnie. 
( tak jak jest we wzorze umowy  Załącznik nr 3 § 6 pkt 2 )
Minimalny czas dostawy leków gazowych w pojemnikach ciśnieniowych
jakimi są butle , oraz tryby i standardy jakim to podlega , określa wiele szczegółowych
przepisów Ministerstwa Zdrowia , GIF-u ( nadzór farmac. ) i Urzędu Dozoru Tech.
i na dzień dzisiejszy nie powinien on być krótszy niż 48 godz roboczych  Wobec powyższego wnioskujemy jak wyżej

   Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis ”do 48 godz.  roboczych”

II.

W SIWZ pkt 2 -  Opis przedmiotu zamówienia  znajduje się ustęp :

 Wszystkie gazy medyczne wymienione w Załączniku asortymentowym  muszą być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów  Biobójczych i muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakościowe i atesty .

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym  na dzień  rozpoczęcia procedury przetargowej

 Nr 6/2010 zapis taki jest nieuprawniony .

Obecnie leki gazowe , wyroby i materiały medyczne gazowe będące przedmiotem przetargu  w zakresie rejestracji powinny legitymować się następującymi dokumentami : 

 (zgodnie z Prawem Farmaceutycznym z dnia 06.09.2001 (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381 z poź. zm., Ustawa o zawodzie lekarza z dn 05.12.1996 z późniejszymi zmianami i inne akty prawne )

- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tlenu medycznego ciekłego i sprężonego (Ministerstwo Zdrowia);

- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu  podtlenku azotu (Ministerstwo Zdrowia);

-  wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich        wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o Wyrobach medycznych z 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004, nr 93 poz. 896) w zakresie dwutlenku węgla medycznego;

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- certyfikat  – dyrektywa  UE – 93/42/EEC – w zakresie dwutlenku węgla medycznego.

- koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej  - GIF

W związku z tym prosimy o zmianę zapisu na :

 Gazy medyczne wymienione w Załączniku asortymentowym muszą posiadać następujące dokumenty  potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu  i możliwość sprzedaży :

 - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tlenu medycznego ciekłego i sprężonego (Ministerstwo Zdrowia);

- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu  podtlenku azotu (Ministerstwo Zdrowia);

-  wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich        wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o Wyrobach medycznych z 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004, nr 93 poz. 896) w zakresie dwutlenku węgla medycznego;

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- certyfikat  – dyrektywa  UE – 93/42/EEC – w zakresie dwutlenku węgla medycznego.

- koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej  - GIF

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 28.04.2010 do godz.9:00

 

III.

W Ogłoszeniu o przetargu w akapicie Oświadczenia i dokumenty oraz w  SIWZ pkt 6 Oświadczenia i dokumenty ……………..

w  ustępie nr 3 z powodów jak wyżej winno być :

1. Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22, ust. 1, p. 1-4 wg zał.4 do SIWZ

2. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tlenu medycznego ciekłego i sprężonego (Ministerstwo Zdrowia);

3. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu  podtlenku azotu (Ministerstwo Zdrowia);

4. Wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich        wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o Wyrobach medycznych z 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004, nr 93 poz. 896) w zakresie dwutlenku węgla medycznego;

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

5. Certyfikat  – dyrektywa  UE – 93/42/EEC – w zakresie dwutlenku węgla medycznego.

6. Koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej  - GIF

7. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

8. Oświadczenie zgodne z  art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 4 do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

IV.

W SIWZ pkt 21  istnieje zapis :

Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności i jej rozmiary żadna Firma gazowa nie korzysta wyłącznie z własnego  specjalistycznego transportu. W związku z powyższym postulujemy zmianę zapisu na :

 Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom

z wyjątkiem transportu .

Firma wykonująca usługi transportowe musi złożyć oświadczenie w trybie Ustawy  Prawo Zam. Pub. o udostępnieniu  potencjału technicznego i osobowego na rzecz Wykonawcy , potwierdzonego certyfikatem jakości – np. ISO 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu  Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom z wyjątkiem transportu „

 V.

W Załączniku nr. 5 – Formularz Cenowy  w rubryce   VAT %  Zamawiający wpisał w poz . 8,9,10 VAT – 22% gdy tymczasem od dn. 09.07.2009 decyzją Ministra Finansów .

VAT na usługi dotyczące gazów medycznych ( dzierżawa butli na tlen med., podtlenek azotu medyczny, dwutlenek węgla medyczny , transport butli medycznych ,napełnianie butli medycznych  własnych Klienta  i inne  - wynosi  7 %  Wnosimy więc o zmianę w tabeli w poz. 8,9,10 – na 7%

 Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji w zał.5 zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dn. 9.07.2009 r.

 VI.

 W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania ,oraz na  chęć

rzetelnego przygotowania oferty prosimy o przesunięcie terminu składania ofert

i wszystkich innych z nim związanych o przynajmniej dwa dni .

 


Materiały przetargowe (wersja *.RAR)
Materiały przetargowe (wersja *.ZIP)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia