Przetarg na dostawę posiłków dla Szpitala MSWiA

Przetarg na dostawę posiłków dla pacjentów szpitala ZOZ MSWiA na okres 24 mięsiecy.
CPV: 55321000-6 Ogłosenie w BZP Nr 79078-2010 dn.22-03-2010


Kielce, 31.03.2010

Dotyczy: PN 5/2010

Ogłoszenie wyniku

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach informuje, że wyniku przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 125 000 euro na dostawę posiłków dla pacjentów  Szpitala MSWiA w Kielcach na okres 24 miesięcy wygrała następująca firma:

Impel Catering Sp. z o.o

53-111 Wrocław

Ul. Ślężna 118

Cena oferty brutto-500 403,15 zł.

Ilość punktów-100

Do przetargu złożono jedną  ofertę.

Dyrekcja ZOZ MSWiA w Kielcach zaprasza do podpisania umowy

w siedzibie ZOZ-u  dnia 15.04.2010 r. o godz.10.00

Termin składania ofert: 31-03-2010 r. do godz. 900.
Termin otwarcia ofert: 31-03-2010 godz. 915.


Kielce,25.03.2010

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę posiłków dla pacjentów szpitala MSWiA w Kielcach na okres 24 miesięcy

Nr 5/2010

Pytanie 1

Proszę o wyrażenie zgody i umieszczenie w projekcie umowy n/w zapisu: „ „Wykonawca po pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o zmianie cen, podwyższy ceny za usługę o wskaźnik inflacji podany przez GUS za rok poprzedni. Ceny mogą być waloryzowane nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Pisemna waloryzacja nastąpi po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji usługi”

Odpowiedź

Zamawiający  wyraża zgodę  na dokonanie zmiany we wzorze umowy. Modyfikacji dokonano w §4 ust.8

Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie w umowie np. zapisu: „Każdej ze stron przysługuje możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy w każdym czasie jej obowiązywania za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca”.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowy zapis we wzorze umowy o następującej treści: „Każdej ze stron przysługuje możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy w każdym czasie jej obowiązywania za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca”. Modyfikacji dokonano w §9 ust.3

Pytanie 3

Zamawiający w SIWZ w pkt. 6 ppkt. 3 wymaga aby oferent dołączył do oferty „wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zał. 6”

Zamawiający dołączył również do wypełnienia przez oferentów załącznik nr 6  wykazem usług.

W związku z niejednoznacznym powyższym zapisem jak również w związku z w/w załącznikiem prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga aby oferent dołączył do oferty 5 potwierdzonych pisemnie referencji z zakończonych usług w okresie ostatnich trzech lat, zbieżnych z przedmiotem niniejszego zamówienia czyli dostawa posiłków w formie cateringu (dowóz) dla szpitali?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w sposób jednoznaczny, aby Oferent dołączył wykaz wykonywanych usług(5) zgodnie z załączonym wzorem (zał. 6) oraz referencje(5) potwierdzające należyte wykonanie świadczonych usług w placówkach służby zdrowia. Modyfikacji dokonano w zał.6 poprzez rozszerzenie zapisu „ pięć usług świadczonych w placówkach służby zdrowia”
Materiały przetargowe (Wersja RAR)
Materiały przetargowe (Wersja ZIP)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia