Przetarg na zakup i dostawę kompresów bawełnianych i włókninowych

05.png Przetarg na zakup i dostawę kompresów bawełnianych i włókninowych
dla szpitala ZOZ MSWiA na okres 24 miesięcy.

  • Termin składania ofert: 29-05-2009 r. do godz. 900
  • Termin otwarcia ofert: 29-05-2009 r. godz. 915


Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 2-06-2009 do godz.900


Kielce,2009.06.02

ZP-23/431/09/67

OGŁOSZENIE                     

Wyniku  Przetargu   na:

Zakup i dostawę kompresów bawełnianych i włókninowych  dla Szpitala ZOZ MSWiA w  Kielcach  na  okres 24 miesięcy

Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach informuje, że w przetargu nieograniczonym  poniżej równowartości 133.000 euro, wybrana została następująca firma:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

87-100 Toruń

ul. Żółkiewskiego 20/26

Cena oferty 26 364,80 zł

Oferta uzyskała 300 punktów

W przetargu nieograniczonym brała udział jedna Firma

Dyrekcja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach zaprasza do podpisania umowy w dniu 4.06.2009, ewentualnie  za zgodą Wykonawcy prześle egzemplarze umów pocztą.

Bardzo dziękujemy za udział w przetargu.


Informacja!

ZOZ MSWiA w Kielcach uprzejmie informuje oferentów zainteresowanych przetargiem na zakup i dostawę kompresów włókninowych, że dokonano poprawienia omyłki rachunkowej w formularzu oferty dot. poz. 1. było 5 000,00 opakowań a powinno być 10 000,00 opakowań. tak jak w zał. nr 5.


Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę kompresów bawełnianych i włókninowych

dla szpitala ZOZ MSWiA na okres 24 miesięcy.

Pytanie dotyczące sposobu liczenia ceny ( wartości oferty)-Prosimy o sprecyzowanie, jaki sposób Zamawiający przyjmie jako prawidłowy: czy wartość brutto należy wyliczyć mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość, czy też zgodnie z & 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług(Dz.U.05.95.798),zgodnie ze wzorem :
Cena jedn .netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga prawidłowego wyliczenia wartości oferty.
Kompetencje co do sposobu liczenia leżą po stronie profesjonalnych Wykonawców.
Dotyczące przedmiotu zamówienia :
Poz.1-7 W związku z obowiązującą ustawą z dnia 20-04-2004 o wyrobach medycznych oraz Rozp. W sprawie klasyfikacji wyrobów ..,zwracamy się z pytaniem ,czy kompresy gazowe oraz włókninowe  będą stosowane na bloku operacyjnym w zabiegach chirurgicznych jako wyrób inwazyjny? Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby przedmiot  zamówienia w tych pozycjach stanowiły wyroby medyczne klasy II a reguła 7 (zgodnie z § 4 pkt.2 lit. c ww rozporządzenia- chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku zalicza się do klasy IIa reguła 7)         
Odpowiedź:
Zgodnie ze  SIWZ. W/w kompresy będą miały zastosowanie w różnych procedurach medycznych.
 Poz. 1-6 Czy zamawiający wymaga  zaoferowania kompresów sterylizowanych parą wodną w nadciśnieniu ze względu na większe bezpieczeństwo użycia wyrobów sterylizowanych tą metodą?
Nie rekomenduje się sterylizacji w tlenku  etylenu  materiałów porowatych ( np. bawełna, tkaniny , gaza), gdyż istnieje ryzyko pozostania resztek etylenu w materiale nawet po procesie degazacji . Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstanie miejscowych martwic , ponieważ bójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek. Poza tym w żle wysuszonym materiale po sterylizacji tlenkiem etylenu może powstawać glikol etylenowy o działaniu wysoce toksycznym a nawet letalnym.
Preferowanie sterylizacji parą wodną jest zgodne z wytycznymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2.10.2006 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U.06.194.1436) Aneks 1 pt. Wytwarzanie sterylnych produktów leczniczych, gdzie zapisano

a)       sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być zastosowana tylko wówczas, gdy inne metody nie są możliwe do zastosowania(pkt.76),

b)       b) z metod obecnie dostępnych preferowana jest sterylizacja parą (pkt.82)

Odpowiedź: Tak-zgodnie z wytycznymi w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 2.10.2006 w sprawie wymagań  Dobrej Praktyki Wytwarzania(Dz.U.06.194.1436)
Poz.1-4 Czy  zamawiający wymaga zaoferowania kompresów z podwijanymi brzegami, aby zwiększyć bezpieczeństwo oferowanych wyrobów poprzez  eliminację  lużnych  nitek?
Odpowiedź: Tak- Zgodnie ze SIWZ ( zał.5)


 


Materiały przetargowewydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia