Przetarg na zakup i dostawę gazów medycznych

05.png Przetarg na zakup  i dostawę gazów medycznych w butlach wraz z dzierżawą
butli dla szpitala ZOZ MSWiA  na okres 12  miesięcy.

  • Termin skladania ofert: 06-05-2009 r. do godz.900
  • Termin otwarcia ofert: 06-05-2009 r. godz. 915

Kielce, 2009.05.06

Wynik  Przetargu   na:

Zakup i dostawę gazów medycznych w butlach wraz z dzierżawą butli
dla Szpitala ZOZ MSWiA w  Kielcach  na okres 12 miesięcy

Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach informuje, że w przetargu nieograniczonym 
poniżej równowartości 133.000 euro, wybrana została następująca firma:

Linde Gaz Polska  Sp. z o.o
Al. Jana Pawła II 41 a
31-864 Kraków

Cena oferty brutto 177052,36

Oferta uzyskała 100 pkt.
W przetargu nieograniczonym  złożono jedną ofertę.


30.04.2009

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego do przetargu

 na zakup gazów medycznych.

1.       W ogłoszeniu o przetargu oraz wzorze umowy Załącznik nr 3

znalazły się stwierdzenia  - dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy ,

oraz  dostawa  ….   do 48 godzin od złożenia zamówienia  ( wzór §6 pkt 2)

a) Stwierdzenie powyższe  - na koszt i ryzyko jest sprzeczne z Załącznikiem nr 5

gdzie ujęte są koszty transportu

proponujemy zastąpienie zapisem :

dostawa specjalistycznym transportem i staraniem Wykonawcy zgodnie z Formularzem cenowym – Zał.nr 5

b) minimalny czas dostawy leków gazowych w pojemnikach ciśnieniowych

jakimi są butle , oraz tryby i standardy jakim to podlega , określa wiele szczegółowych

przepisów Ministerstwa Zdrowia , GIF-u ( nadzór farmac. ) i Urzędu Dozoru Tech.

i na dzieńdzisiejszy nie powinien on być krótszy niż 48 godz roboczych

     Wnioskujemy o dodanie …….     do 48 godz. roboczych od złożenia  ……

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

2.       We  wzorze umowy  § 2 pkt 2 wnosimy o zmianę :

A /Do towarów Dostawca dołączy atesty i świadectwa , także wykaz butli ( np.wydruk kom. )pozostawionych u Zamawiającego   

      Zapis taki jest zgodny z Prawem Farmac.   oraz z  wymogami GIF-u ,

     umożliwiającymi złożenie skutecznej reklamacji oraz ewentualnego wycofania

     zamawianej partii towaru.

     Faktura jest wysyłana po zamknięciu dostawy ( np. . zwrot pustych opakowań ciśnieniowych )

 B/ We  wzorze umowy  § 2 pkt 3 wnosimy o zmianę:

…………..   właściwościom towaru i Prawu Farmac. oraz DPD  …..

( DPD – Dobra Praktyka Dystrybucji )

Polskie Normy nie są właściwym odnośnikiem do dostaw leków.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę

3.       We  wzorze umowy  § 5  wnosimy o zmianę :

  ………..   należność w kwocie wynikającej z cen zawartych a Załączniku nr 5 i ilości

 dzierżawionych butli w cyklu miesięcznym .

Nie można powyższej ilości określić „z góry”

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodęMateriały przetargowewydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia