Przetarg na zakup środków do dezynfekcji

PRZETARG NA ZAKUP ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI NA OKRES 24 MIESIĘCY
CPV33631600-8- środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Termin składania ofert: 04-02-2009 rok do godz. 900
      Termin otwarcia ofert: 04-02-2009 rok godz. 930

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach informuje ,że
w przetargu nieograniczonym poniżej 133 000 euro na zakup  środków  do dezynfekcji
na okres 24 miesięcy ,
Nr sprawy 3/09,
w dniu 4 02-2009  została wybrana  oferta  firmy :
HENRY KRUSE Sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie
Ul. Kolejowa 3
55-040 Kobierzyce
Cena oferty  netto- 1230 508,04 zł ,cena brutto –136 158,58 zł
Oferta otrzymała 300 punktów.
Na przetarg nadesłano 2 oferty
Druga oferta nadesłana przez :
CEZAL LUBLIN Sp .z o .o.
Ul. Al. Spółdzielczości Pracy 38
20-147 Lublin
Cena oferty  netto- 134 072,70 zł ,cena brutto –147 265,94 zł
Oferta otrzymała 277,38 punktów.
Termin realizacji  zamówienia 24 miesiące od podpisania umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego do przetargu na zakup środków dezynfekcyjnych 3/09

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany stawek VAT, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych?

Wówczas zmianie ulegnie cena brutto  ,a netto pozostanie bez zmian. Powyższe pytanie wynika z faktu ,iż zgodnie z prognozami Min. Finansów najpóźniej w drugim kwartale 2009 roku ulegną zmianie stawki VAT. Wynika to z obowiązku dostosowania PKWiU obowiązującego w UE(likwidacja rozbieżności pomiędzy przepisami polskimi, a obowiązującymi w UE).W związku z powyższym może to skutkować obniżeniem stawki VAT ,badż jej zmianą w sytuacji konieczności dostosowania PKWiU do systemu obowiązującego w UE. Ponieważ ustawa PZP nie przewiduje żadnych zmian w ramach realizacji podpisanej umowy przetargowej(z wyjątkiem sytuacji ,kiedy umowa takie zmiany dopuszcza) brak zgody Zamawiającego na ewentualne zmiany stawki VAT będzie skutkować brakiem możliwości realizacji składanych zamówień i koniecznością wypowiedzenia umowy jednej ze stron. Biorąc powyższe pod uwagę, prosimy o wyrażenie zgody na zmianę stawek VAT w trakcie obowiązywania umowy ,gdyż ewentualne wprowadzenie innych stawek obowiązywać będzie wszystkich w tym także Zamawiającego, który będzie zobowiązany do uwzględnienia obowiązujących stawek VAT z mocy prawa.

Odpowiedź : Tak ,Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę w umowie.


Materiały przetargowe (wersja.rar)
Materiały przetargowe (wersja.zip)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia