Przetarg na zakup materiałów szewnych

Przetarg na zakup materiałów szewnych dla Szpitala ZOZ MSWIA w Kielcach
na okres 24 miesięcy CPV 33141121-4

Termin składania ofert: 05-02-2009 rok do godz. 900
Termin otwarcia ofert: 05-02-2009 rok godz. 915

Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert !!!


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach informuje ,że w przetargu nieograniczonym
poniżej 133 000 euro na zakup  materiałów szewnych dla szpitala na okres 24 miesięcy ,
Nr sprawy 4/09,
w dniu 5 02-2009  została wybrana  oferta  firmy :
Johnsos α Johnson Poland Sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie
Ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa
Cena oferty  netto- 200 523,70 zł ,cena brutto –214560,36 zł
Oferta otrzymała 300 punktów.
Na przetarg nadesłano 1 ofertę
Termin realizacji  zamówienia 24 miesiące od podpisania umowy.

Zamawiający informuje o złożeniu w dniu 30-01-2009r.  protestu przez Przedsiębiorstwo YAVO z Bełchatowa ul.Bawełniana 17.

Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do protestu w terminie o którym mowa w art.181 ust.4 pkt.2

W załączeniu kopia protestu. Protest (wersja.pdf)

 

Oddalenie protestu

Zamawiający informuje o oddaleniu protestu złożonego w dniu 30-01-2009 przez Przedsiębiorstwo Yavo Sp .z o.o. ul. Bawełniana 17  97-400 Bełchatów dotyczącego treści SIWZ.

   Uzasadnienie

 W proteście Przedsiębiorstwo Yavo zarzuca Zamawiającemu, że jego opis zamówienia narusza przepisy art.7 ust.1 oraz art.29 ust 1 i 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez to ogranicza konkurencję i narusza interes prawny Przedsiębiorstwa Yavo. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia taki jaki jest mu potrzebny do przeprowadzania zabiegów w tym konkretnym szpitalu .Jest prawem i obowiązkiem Zamawiającego podać taki opis sprzętu jakiego musi używać. Oznacza to ,że obowiązek przestrzegania reguł opisywania przedmiotu zamówienia nie stoi w sprzeczności z określeniem przedmiotu Zamówienia .Zachowując zasady ustawowe Zamawiający może tak opisać przedmiot zamówienia  by mu odpowiadał a jednocześnie nie godził w zasadę uczciwej konkurencji. Wymogu takiego opisu przedmiotu zamówienia ,żeby nie utrudniało to uczciwej konkurencji nie można utożsamiać z koniecznością istnienia zdolności do realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.  Jeżeli bowiem warunki stawiane przez zamawiającego znajdują uzasadnienie w świetle celu jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia to nie może być przyczyną ich ograniczenia fakt , że nie każdy produkt na rynku może je spełnić. Wskazanie w SIWZ wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia trudnych do spełnienia przez wnoszącego protest nie stanowią dostatecznej  podstawy do uznania ,że przedmiot zamówienia został określony w sposób naruszający zasady art.7 ust.1 oraz art.29 ust.2 ustawy PZ P .Zamawiający nie podał żadnych znaków towarów ,patentów lub pochodzenia .Zamawiający uznaje protest za bezzasadny ponieważ nie musi się godzić na produkt o innych parametrach lub gorszej jakości .Zgodnie z ustawą Przedsiębiorstwu Yavo przysługiwało prawo do zadawania pytań  dopuszczających parametry materiałów ,ale nie skorzystało z tego prawa .Zamawiający odpowiadał na pytania wykonawców wprowadził poprawki do SIWZ ,przesunął termin składania ofert.

 Protest zostaje oddalony .Od rozstrzygnięcia protestu odwołanie nie przysługuje (art.184 ust 1 ustawy PZP) 


PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego do przetargu na zakup materiałów szewnych 4/09

Nr1- Zwracamy się z prośbą o podział zadania na odrębne pakiety w zależności od oferowanego materiału szewnego tj.
Pakiet 1 –pozycja 1-24
Pakiet 2 – pozycja 25-35
Pakiet 3 – pozycja 36-40
Pakiet 4 – pozycja 41
Pakiet 5 – pozycja 42- 44
Umieszczenie różnych rodzajów materiałów szewnych w jednym pakiecie znacznie ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty.

 Odpowiedź :  Zamawiający  nie dopuszcza takiej zmiany .

Nr 2 –Pozycja 3-9,12-21 –Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby nici były powleczone środkiem antybakteryjnym. Takie szwy ma w swojej ofercie tylko jedna firma Johnson α Johnson. W związku z powyższym utrzymanie tego wymogu uniemożliwia uczciwą konkurencję i z góry wskazuje na dostawcę niezależnie od zaproponowanej ceny.

Odpowiedź :  Zamawiający  nie dopuszcza takiej zmiany .

Nr 3- Pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16  mm z nitką o długości 70  cm ?

 Odpowiedź :tak, Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Nr 4-Pozycja 2- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

 Odpowiedź :Zamawiający  nie dopuszcza takiej zmiany.

Nr 5 – pozycja 10.Czy zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90  cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu ?

 Odpowiedź :tak, Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Nr 6- Pozycja 11,12,14- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36  mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwów ?

 Odpowiedź :tak, Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Nr 7 – Pozycja 17,20 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48  mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwów ?

 Odpowiedź :tak, Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Nr 8 – Pozycja 21-Czy Zamawiający  dopuści zaoferowanie igły o długości 40  mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwów ?

 Odpowiedź :tak, Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Nr 9 – Pozycja 36-Czy Zamawiający  dopuści zaoferowanie nici  o długości 70  cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwów ?

 Odpowiedź :tak, Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Nr10-Czy w pozycji 29 Zamawiający dopuści igłę plastyczną, tnącą, spłaszczoną dwuwklęsłą ,pozostałe parametry bez zmian ?

 Odpowiedź :tak, Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Nr11-Czy w pozycji 34 Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian ?

 Odpowiedź :tak, Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Nr12-Czy w pozycji 35 Zamawiający dopuści igłę okrągłą ,pozostałe parametry bez zmian ?

 Odpowiedź :tak, Zamawiający dopuszcza taką zmianę.
Protest (wersja.pdf)
Materiały przetargowe (wersja.rar)
Materiały przetargowe (wersja.zip)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia