Przetarg na wymiane drzwi wejściowych oraz drzwi na głównej klatce schodowej

PRZETARG NA WYMIANE DRZWI WEJŚCIWYCH ORAZ DRZWI NA GŁÓWNEJ KLATCE SCHODOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ P.POŻ. W BUDYNKU POLIKLINIKI MSWIA
CPV – 45421100-5 

 Termin składania ofert: 04.02.2009 r. do godz. 9 00
                                           godz. otwarcia ofert 9 15

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : „Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi na głównej klatce schodowej z uwzględnieniem wymagań p.poż. w budynku Polikliniki MSWiA przy ul. Wojska Polskiego 51 w Kielcach”.   NR SPRAWY: 1/09
Dyrekcja Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA 25-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51 uprzejmie informuje,  że  w dniu 18-02-2009 r. zatwierdziła propozycję Komisji przetargowej, dotyczącą wyboru oferty najkorzystniejszej  na powyższy zakres i postanawia :
wybrać ofertę Nr 13 firmy : 
Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe
BUDREM” sp. z o.o.
Ul. Witosa 80
25-561 Kielce
Cena oferty brutto: 106.948,47zł.
Wyboru najkorzystniej oferty dokonano w oparciu o kryteria określone w SIWZ tj:
Cena   -  80 %
Termin realizacji – 20%
Informujemy również o odrzuceniu oferty firmy :
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Dobre Okna” Regulewski Jarosław
ul. Dąbrowskiego 6/1 41-200 Sosnowiec
z powodu nie uzupełnienia dokumentów
W załączeniu druki ZP-12, ZP-21

PYTANIA I ODPOWIEDZI:


         

    Pyt. Nr 1. – Jaki rodzaj szklenia należy zastosować do drzwi DZ1 i DW2
( Ślusarka Wiatrołapu), szkło bezpieczne czy szkło 4/16/4?
Odp: Szkło bezpieczne.

               Pyt. Nr 2. – Jaki powinien być system otwierania drzwi poz.1( strona1(4) oraz poz.2
                           (strona 2(4)) drzwi automatyczne przesuwne czy przymykane?
Odp: Drzwi przesuwne

Pyt. Nr 3. – Proszę o jednoznaczne określenie koloru wg wzornika RAL
                     dla całej stolarki. Zamawiający w stosunku do jednej
                    stolarki określa np. RAL 8019 lub 8016,natomiast
w wykazie IGp 90070.
Odp; -  Ślusarka wiatrołapu i ślusarka p.poż.
               kolor IGP 90070, pozostała ślusarka w kolorze RAL 8019

 Pyt. Nr 4. – Czy drzwi przeciwpożarowe mają również spełniać wymogi
dymoszczelności?
Odp: - Tak.


26-01-2009

Pismo o oddaleniu protestu  - wersja.pdf
(dokument otwierany za pomocą darmowego programu ADOBE READER )


PROTEST

PROTESTUJĄCY:

PERFEKT Lubelska Fabryka Okien

Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA 25-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51 
na podstawie  art. 181 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r.
Nr 19,poz. 177 z późn. zm.) informuje o wniesieniu w dniu 20.01.2009 r. protestu przez jednego
z wykonawców do postępowania j.w., którego treść w załączeniu przesyłamy, oraz wzywa
wykonawców  do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku
wniesionego protestu.
Uwzględniając powyższe, na podstawie
art. 181 ust.1 w związku z art. 181 ust. 2 cytowanej j.w. ustawy,
Zamawiający informuje o zawieszeniu biegu terminu związania
ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.


                     Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Wymianę drzwi wejściowych oraz drzwi
                          na głównej klatce schodowej z uwzględnieniem wymagań p. Poż. w budynku
                                             Polikliniki MSWiA przy ul.
Wojska Polskiego 51 w Kielcach.

                    Stosownie do art. 180 ust. 1 Ustawy Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.
                           (Dz. U. Nr 19 poz. 177). składamy protest na czynności Zamawiającego
                                   w postępowaniu przetargowym, polegające na naruszeniu przez
                                                         Zamawiającego art. 7 ust. 1 ustawy PZP.

  UZASADNIENIE

       Zamawiający w SIWZ wymaga, aby przed złożeniem oferty każdy oferent przeprowadził wizję lokalną miejsca planowanych robót, oraz do oferty dołączył oświadczenie potwierdzone przez służby inwestycyjne Zamawiającego o dokonaniu wizji lokalnej. Konieczność dokonania pomiarów przed złożeniem oferty podnosi znacznie koszty oferentów spoza województwa świętokrzyskiego , przez co interes prawny naszej firmy w uzyskaniu zamówienia może doznać uszczerbku. Jest to zapis, który narusza art. 7 pkt 1. oraz art. 22  ust.1 pkt 2 i 3, oraz ust. 2. Zamawiający wprowadzając taki wymóg faworyzuje jednych i tym samym dyskryminuje innych wykonawców, utrudnia uczciwą konkurencję i równe traktowanie wszystkich wykonawców.

 Z uwagi na powyższą argumentację, należy stwierdzić, iż warunek Zamawiającego dokonania pomiarów
przez wszystkich oferentów rażąco narusza dyspozycję art. 22 ust.1 pkt 2 i 3, ust. 2 oraz
art. 7 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym wnosimy o zmianę treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i wprowadzenie zapisu o konieczności dokonania
pomiarów przez Wykonawcę, który będzie realizował zamówienie,
a nie przez wszystkich oferentów.


    

 Wyniki Przetargu
Oddalenie protestu (pdf)
Materiały przetargowe (RAR)
Materiały przetargowe (Samorozp. arch. ZIP)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia